วิทยาการคำนวณ ม.4

วิทยาการคำนวณ ม.4

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) มีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณ สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ สามารถค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้การเขียนโปรแกรมโดยใช้สื่อ สร้าง จัดเก็บและเรียกใช้ไฟล์ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นและสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคของเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม

>>สไลด์บทเรียน<<