สร้างเว็บไซต์ด้วย PHP ฐานข้อมูล MySQL

สร้างเว็บไซต์ด้วย PHP ฐานข้อมูล MySQL

1 เตรียมความพร้อมกับภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL

2 การสร้างฐานข้อมูล การสร้างตารางด้วยโปรแกรม phpMyAdmin

3 การเขียน PHP ติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL

4 การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูลเบื้องต้น

5 การแสดงข้อมูลจากตารางฐานข้อมูลเบื้องต้น

6 การแสดงข้อมูลจากตารางฐานข้อมูลด้วย HTML TABLE

7.1 การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูลด้วย HTML FORM

7.2 การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูลด้วย HTML FORM

8 การแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลเบื้องต้น

9 การลบข้อมูลในตารางเบื้องต้น

10 การแสดงข้อมูลข้อมูลที่มากกว่า 2 ตารางด้วย HTML TABLE

11.1 การแก้ไขข้อมูล โดยใช้ HTML FORM

11.2 การแก้ไขข้อมูล โดยใช้ HTML FORM

12 การลบข้อมูลจาก HTML TABLE

13 การค้นหาข้อมูลด้วย HTML FORM

14 การ Upload ไฟล์ ขึ้น Server พร้อมเก็บชื่อไฟล์ในฐานข้อมูล

15 การลบข้อมูลพร้อมกับลบไฟล์ที่ Upload

เครดิตหลักสูตร https://codingthailand.com/site/