ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ชนะเลิศ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน

1. เด็กหญิงศรัณพร  เมฆรัตน์
2. เด็กหญิงศรุตยา  อำรุงแค้วน
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  น้อยสุขยิ่ง

ครูผู้ควบคุม ฝึกซ้อม

1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นายกัณฐ   สมหวัง