ระบำนางกอย โรงเรียนวัดราชโอรสได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

รายชื่อนักเรียน

1. เด็กหญิงกนกกร   โนนหนองคู
2. เด็กหญิงกรชวัล  โตกุล
3. เด็กหญิงกรนันท์   โตกุล
4. เด็กหญิงธัญฤดีนันท์   สมดี
5. เด็กหญิงนิติยา  บับพาวรรดี
6. เด็กหญิงพชรวรรณ   พุ่มไม้ใหญ
7. เด็กหญิงพรพรรษา   ธรรมชัย
8. เด็กหญิงอาริยา  สารบรรณ

ครูผู้ควบคุม ฝึกซ้อม

1. นางสาวธัญญาดา  คำลือ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  การสมทบ
3. นางสาวชฎาพร  พลโยราช
4. นางสาวนุษรา  ต้นเกตุแก้ว