โรงเรียนวัดราชโอรสได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียน

1. เด็กชายพิตตินนท์  วัฒนพันธ์

ครูผู้ควบคุม ฝึกซ้อม

1. นางสาวกัญญาภัทร  พิมูลชาติ