ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

รายชื่อนักเรียน

1. นางสาวณัฐริกา  อามาตมนตรี
2. นางสาวธนภรณ์  สินเสมอ

ครูผู้ควบคุมฝึกซ้อม

1. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
2. นางสุมิตรา  ดีมี