ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูโรงเรียนวัดราชโอรส ชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

รายชื่อนักเรียน

1. นางสาวธีรดา  เอี่ยมสำอางค์
2. นายเอกราช  ศรีธรรมมา

ครูผู้ควบคุม ฝึกซ้อม

1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  การสมทบ
2. นางสาวธัญญาดา  คำลือ