นักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรสได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งการสร้างเว็บเพจ ประเภท Web Editor ระดับ ม.1-ม.3