นักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวัดราชโอรสระดับชั้น ม.4ทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (วันที่ 1) 16 พฤศจิกายน​ 2562