นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted ระดับชั้น ม.4 โรงเรียนวัดราชโอรส เข้าร่วมโครงการค่ายประสบการณ์ตรงสำหรับนักเรียน gifted ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี