ชื่อผลงาน แนวทางสู่การพัฒนาโรงเรียนสีขาว โดย “ทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ บวรชน”
ผู้เสนอผลงาน โรงเรียนวัดราชโอรส
เลขที่ 4 ซอยเอกชัย 4 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานครฯ 10150
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
โทรศัพท์ 02-415-062-1 โทรสาร 02-415-376-2
E-mail : roschool2011@gmail.com