กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบ VIRTUAL SCHOOL ONLINE เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 วันในเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2,3 โรงเรียนวัดราชโอรส