โรงเรียนวัดราชโอรสจัดกิจกรรม R.O. Fun Run 2019 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยมีนักกีฬาเป็นผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 800 คน