โรงเรียนวัดราชโอรสเข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน และให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาโครงการต่อไป ณ ห้องประชุมราชโมลี