ประกาศเรื่องกำหนดวันเปิดภาคเรียน 2/2562
26 ตุลาคม 2562
ม.1 ม.4 ร่วมรับเสด็จ เวลา 12.00 น.

29 ตุลาคม 2562
ม.1 – ม.6 เปิดภาคเรียน
ตรวจระเบียบเครื่องแต่งกาย รับเงินเรียนฟรีตามนโยบายฯ

30-31 ตุลาคม 2562
เรียนตามตารางปกติ

1-5 พฤศจิกายน 2562
ปิดเรียนตามมติ ครม.
*** หมายเหตุ อาจจะมีหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
เพื่อซักซ้อมนักเรียนในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69 สำหรับนักเรียนบางคน

6 พฤศจิกายน 2562
เปิดเรียนตามตารางปกติ

ขอให้นักเรียนทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนี้
อย่างเคร่งครัด เพื่อแสดงถึงการมีวินัยในตนเอง
สมกับได้รับการเพาะบ่มให้มีอัตลักษณ์
ความเป็นลูกราชโอรสที่ว่า
“ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม”