เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดการอบรมการวัดประเมินผลตามสภาพจริงและการสร้างแบบทดสอบ ให้กับคณะครู โดยมี รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หอประชุมธรรมมะกิตติวงศ์