เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 กลุ่มงานเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส จัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันประกวดสื่อการสอน ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับคณะครูที่ส่งผลงานเข้าประกวดสื่อ โดยมีนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องประชมราชโมลี

ครูวิชชุญา สุเจตน์จิตต์
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูอรรถพล บัวทอง
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูปัณชญา คำแก้ว
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูสุภชัย ปิ่นมณี
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครูธัญญาดา คำลืน
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ครูสาวิณี พูนพัฒนาทรัพย์
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูสิริเพ็ญ ชัยสิริมหามรกต
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
กลุ่มงานเทคโนโลยี

ครูวัลวิภา อินวันนา
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ