เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรส มอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกีฬาภายในแก่คณะสีต่างๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดการในงานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานมอบเงินในครั้งนี้