เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สโมสรไลออนส์จอมทอง กรุงเทพ ภาค 310-ดี จัดการบรรยายเพื่อสุขภาพหัวข้อ “กินคลีนอย่างไทย ห่างไกลเบาหวาน และ NCDs” ให้กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส วิทยากรบรรยาย ดร.สง่า ดามาพงษ์ ณ ห้องประชุมราชโมลี