ในวันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสแจ้งประชุมผู้ปกครองนักเรียนและจัดเก็บเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์