ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน

1. นายเจษฎาภรณ์  แก่นนอก นักเรียนชั้น ม.5/6
2. นายเนติพงศ์  จำรูญทัด นักเรียนชั้น ม.5/1

ครูผู้ฝึกซ้อม

1. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
2. นางสุมิตรา  ดีมี