ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ชนะเลิศการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน

1. นางสาวกรวรรณ  แย้มอ่วม
2. นางสาวณัฐกานต์  นิลชูจิตร
3. นายมนัสวิน  ทองมา
4. นางสาวรถระวี  เดินเมือง
5. นายอนุรักษ์  วงค์วุฒิ

ครูผู้ควบคุม

1. นางสาวแพลน  โปมิล
2. นางสาววิภารัตน์  เขียวศาสตร์