ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียน

1. นายชินภัทร  โลหแสงสุวรรณ
2. นางสาวนิลุบล  แก้วคำ
3. นายภาสวุฒิ  พยุงวีระน้อย
4. นายภีมพล  อัครวณิช
5. นายวีระพันธุ์  จันทะพา

ครูผู้ควบคุม

1. นายนพพร  แสงทอง
2. นางพัชมณ  พัดเย็น