ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รายชื่อนักเรียน

1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   เรืองรัมย์
2. เด็กหญิงธนภรณ์   พรประภากร
3. เด็กชายธนวินท์  บาลี
4. เด็กหญิงพรทิพา   ทาธาตุ
5. เด็กหญิงพิมลลักษณ์   ช่วยชนะ

ครูผู้ควบคุม ฝึกซ้อม

1. นายศุภลักษณ์  สาธิตนาถ
2. นางสาวพัชรินทร์  รุ่งสว่าง