ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ถ้าเจ้าไม่ให้ข้าได้รางวัล ข้าจะสังหารแม่นางคนนี้

รายชื่อนักเรียน

1. นายกานต์   เหลืองอรุณ
2. นายคณพล   เกียรติมหาไชย
3. นายจิรายุทธ   เปรี่ยมตราชู
4. นางสาวชลธิชา   ขันธุรา
5. นายชัยวิรัตน์   กุลสวัสดิ์
6. นางสาวชโรธร   ปัจฉิมานนท์
7. นายธนภัทร   แสงนภากาศ
8. นายธนาธิป   อุปริมาตร
9. นายปุณยวีร์   งามธรรมคุณ
10. นายพลพจน์   อังสุวิโรจน์
11. นางสาวพิมพ์รพัตร   ไชยนต์
12. นายภัทรพล   ประชาวิวัฒน์
13. นายภีระพงศ์   ฐิติเมธาภิรมย์
14. นายวรายุทธ   บุญบรรลุ
15. นางสาวศิรินทิพย์   เกียรติเรืองวัฒนา
16. นายสวัสดิชัย   หงษ์สา
17. นางสาวสุทธินันท์   บุปผาเห้า
18. นายอดิศักดิ์   ทศสุขสันติ
19. นายเกียรติภูมิ   จอมเกาะ
20. นายโยธิน   ใจสอาด
 

ครูผู้ควบคุม ฝึกซ้อม

1. นางสาวทักษิณา  เพชรรัตน์
2. นายศุภชัย  กิ่งรัตน์
3. นางฆฏนาวดี  มะหะเลา
4. นายอัสนี  สมิทธิชัยนนท์
5. นางสาวสุรีรัตน์  สุขเผือก