ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียน

1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ถนอมพงษ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์กำแพงแก้ว
3. เด็กหญิงพรชิตา  พรมโชติ
4. เด็กหญิงรินรดา  อาจเอี่ยม
5. เด็กหญิงอรัญญา  ทับทอง
6. เด็กหญิงอิษฎาอร  พวงมาลา

ครูผู้ควบคุม ฝึกซ้อม

1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
3. นายอัสนี  สมิทธิชัยนนท์