ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียน


1. นางสาวกัญญาพัชร  นิยม
2. นายกิติวรินทร์  หิรัณย์ชนะโชค
3. นางสาวชลธิชา  ไฝดีโบ๊ต
4. นางสาวธิญาดา  จันทร์คล้าย
5. นายภราดร  เนียมเผือก
6. นางสาวภัสรา  ภิญโญพัฒนา

ครูผู้ควบคุม ฝึกซ้อม

1. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
2. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
3. นายอัสนี  สมิทธิชัยนนท์