นายบุญชู กล้าแข็ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส
นางสาวสุชีรา ทับทิมขาว <br> รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวสุชีรา ทับทิมขาว
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
นายสุชาติ สถาพรเจริญชัย
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางฆฏนาวดี มะหะเลา <br> ครูชำนาญการพิเศษ  <br>ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
นางฆฏนาวดี มะหะเลา
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
นายณฐพรรษ พู่พวง<br>
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
นายณฐพรรษ พู่พวง
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป