Quick Menu
1. ผู้บริหาร
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้
3. วุฒิการศึกษาบุคลากร
4. ตำแหน่งบุคลากร
5. สถิติการรับนักเรียน 58-60
6. จำนวนนักเรียน ปี 2560
7. O-net ปี 2557-2559


กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา
5. ศิลปะ
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. การงานอาชีพและเทคโนฯ
8. ภาษาต่างประเทศ
9. แนะแนวLogin
 Username  Passwordผู้บริหาร โรงเรียนวัดราชโอรส

นายบุญชู กล้าแข็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส


นายสุชาติ สถาพรเจริญ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณนายณฐพรรษ พู่พวง
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสาวสุชีรา ทับทิมขาว
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ


นายรัชฎากร แดงโรจน์
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป