Quick Menu
1. ผู้บริหาร
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้
3. วุฒิการศึกษาบุคลากร
4. ตำแหน่งบุคลากร
5. สถิติการรับนักเรียน 58-60
6. จำนวนนักเรียน ปี 2560
7. O-net ปี 2557-2559


กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา
5. ศิลปะ
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. การงานอาชีพและเทคโนฯ
8. ภาษาต่างประเทศ
9. แนะแนวLogin
 Username  Password


โรงเรียนวัดราชโอรส
บุคลากรกลุ่ม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561
จำนวนทั้งหมด 15 คน


นางวริษฐา เหลืองอร่าม


นางสาววิลาวัณย์ ชัยนิชยกุล


นางศิริวรรณ สันติวรพงศ์


นางลักษ์ธเนตร สุริยะเรืองรัศมี


นายมนัส ประเสริฐสวัสดิ์


นางสาวนุชนารถ ภัทรเกียรติพงษ์


นางสุมิตรา ดีมี


นายมงคล มะเมียทอง


นางสาวสิริเพ็ญ ชัยศิริมหามรกต


นางสาวสาวิณี พูนพัฒนาทรัพย์


นางสาวชมัยพร บุตรพรม


นางสาวธนัญภัสส์ สวัสดิ์มงคล


นายพัชรพล ชลกาญจน์


นางสาวสมาพร นาคแดง


นายวิศรุต ช่วยดำรงค์
 


กลุ่มสาระ : [ภาษาไทย] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [สังคมศึกษา] [ศิลปะ] [สุขศึกษาและพละศึกษา] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [ภาษาต่างประเทศ] [แนะแนว]
โรงเรียนวัดราชโอรส แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทร. 02-4150621 Website : http://www.ro.ac.th
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูมงคล มะเมียทอง : 6/6/60