Quick Menu
1. ผู้บริหาร
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้
3. วุฒิการศึกษาบุคลากร
4. ตำแหน่งบุคลากร
5. สถิติการรับนักเรียน 58-60
6. จำนวนนักเรียน ปี 2560
7. O-net ปี 2557-2559


กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา
5. ศิลปะ
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. การงานอาชีพและเทคโนฯ
8. ภาษาต่างประเทศ
9. แนะแนวLogin
 Username  Password


โรงเรียนวัดราชโอรส
บุคลากรกลุ่ม คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
จำนวนทั้งหมด 18 คน


นายชัยพร นาควิเชียร


นางสาวพาณี ดีสุขพร


นางโสมศิริ แฝงเมืองคุก


นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ


นางสาวปราณี พรภวิษย์กุล


นายเอกชัย ณ ประสิทธิ์


นางสาวสุภาภรณ์ สุดแสวง


นายจิรศักดิ์ วิยาสิงห์


นางชาลิตา บวรรับพร


นางสาวหฤทัย เปี้ยนสีทอง


นายวีระวุธ ทวิไชย


นางรุ่งฤดี อภิชัยสุขสกุล


นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์


นางสาวอัชฌาภรณ์ ตันติดำรงกุล


นางสาวสุณัฏฐา อยู่เจริญ


นางสาววะราพร สุวรรณศรี


นายชนัสนันท์ เจริญเลิศเดชกุล


นางสาวกาญจนา อรอินทร์
  


กลุ่มสาระ : [ภาษาไทย] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [สังคมศึกษา] [ศิลปะ] [สุขศึกษาและพละศึกษา] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [ภาษาต่างประเทศ] [แนะแนว]
โรงเรียนวัดราชโอรส แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทร. 02-4150621 Website : http://www.ro.ac.th
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูมงคล มะเมียทอง : 6/6/60