Quick Menu
1. ผู้บริหาร
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้
3. วุฒิการศึกษาบุคลากร
4. ตำแหน่งบุคลากร
5. สถิติการรับนักเรียน 58-60
6. จำนวนนักเรียน ปี 2560
7. O-net ปี 2557-2559


กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา
5. ศิลปะ
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. การงานอาชีพและเทคโนฯ
8. ภาษาต่างประเทศ
9. แนะแนวLogin
 Username  Password


โรงเรียนวัดราชโอรส
บุคลากรกลุ่ม ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561
จำนวนทั้งหมด 20 คน


นางณัฐชนันท์พร ลิปภานนท์


นางสุวรรณา พันธ์มา


นางสาวมนันยา อำพันทอง


นางสาวมนชนก กระจ่างพุ่ม


นางสาววัลวิภา อินวันนา


นางสาวอลิศรา สัพโส


นางสาววรรณกร สมบูรณ์


นางสาวนิภาภรณ์ พวงปัญญา


นางสาวสุชีรา ชวาลพงษ์


นางสาววิภารัตน์ เขียวศาสตร์


นางสาวพิลาศลักษณ์ ดำรงพรพิพัชร์


นางสาวอรุณรัตน์ สุระเสน


นางสาวยุพิน เกษตรศิลป์ชัย


นายตรัส วงศ์แสนสี


นางสาวสมฤดี พิมูลชาติ


นางสาวติณพร เจริญศิริ


นางสาวสุพรรษา เหลืองอ่อน


นางสาวแพลน โปมิล


นางสาวรัชฎาพร หาญมโน


นางสาวชนัญชิดา ทองมูล


กลุ่มสาระ : [ภาษาไทย] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [สังคมศึกษา] [ศิลปะ] [สุขศึกษาและพละศึกษา] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [ภาษาต่างประเทศ] [แนะแนว]
โรงเรียนวัดราชโอรส แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทร. 02-4150621 Website : http://www.ro.ac.th
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูมงคล มะเมียทอง : 6/6/60