Quick Menu
1. ผู้บริหาร
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้
3. วุฒิการศึกษาบุคลากร
4. ตำแหน่งบุคลากร
5. สถิติการรับนักเรียน 58-60
6. จำนวนนักเรียน ปี 2560
7. O-net ปี 2557-2559


กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา
5. ศิลปะ
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. การงานอาชีพและเทคโนฯ
8. ภาษาต่างประเทศ
9. แนะแนวLogin
 Username  Password


โรงเรียนวัดราชโอรส
บุคลากรกลุ่ม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561
จำนวนทั้งหมด 18 คน


นายนัทธพงศ์ เพชรส่งศรี


นางฆฏนาวดี มะหะเลา


นางสาวกัญญภา หลักเพ็ชร


นางสาวฤดีวรรณ มาดีกุล


นางกาญจนา ปรีดาศักดิ์


นางสาวพัชรินทร์ รุ่งสว่าง


นายศุภชัย กิ่งรัตน์


นายศุภลักษณ์ สาธิตนาถ


นายไพรวรรณ์ ดาลัย


นางสาวสุรีรัตน์ สุขเผือก


ว่าที่ร้อยตรีมนตรี ชูแสง


นายปริญ บุญยะประสพ


นางสาวทักษิณา เพชรรัตน์


นางทัศนี ไชยสาร


นายสุภชัย ปิ่นมณี


นางสาวอัญชนก รอดริน


นางสาวพิชญ์สิรี เข็มเงิน


นายอัสนี สมิทธิชัยนนท์
  


กลุ่มสาระ : [ภาษาไทย] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [สังคมศึกษา] [ศิลปะ] [สุขศึกษาและพละศึกษา] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [ภาษาต่างประเทศ] [แนะแนว]
โรงเรียนวัดราชโอรส แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทร. 02-4150621 Website : http://www.ro.ac.th
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูมงคล มะเมียทอง : 6/6/60