Quick Menu
1. ผู้บริหาร
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้
3. วุฒิการศึกษาบุคลากร
4. ตำแหน่งบุคลากร
5. สถิติการรับนักเรียน 58-60
6. จำนวนนักเรียน ปี 2560
7. O-net ปี 2557-2559


กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา
5. ศิลปะ
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. การงานอาชีพและเทคโนฯ
8. ภาษาต่างประเทศ
9. แนะแนวLogin
 Username  Password


โรงเรียนวัดราชโอรส
บุคลากรกลุ่ม สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2561
จำนวนทั้งหมด 9 คน


นายไพบูลย์ ทรัพย์สมานวงศ์


นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ


นายสุระคม กรรณรงค์


นางวรดา ศรีอ่อน


ว่าที่ร้อยตรีสันติพร ภู่สาย


ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ ยิ่งสกุล


นางสาวขนิษฐา พุ่มสงวน


นายดุริยะเทพย์ โชควัฒนมงคล


นายปิยพงษ์ ศรีเศรษฐมาตย์
   


กลุ่มสาระ : [ภาษาไทย] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [สังคมศึกษา] [ศิลปะ] [สุขศึกษาและพละศึกษา] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [ภาษาต่างประเทศ] [แนะแนว]
โรงเรียนวัดราชโอรส แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทร. 02-4150621 Website : http://www.ro.ac.th
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูมงคล มะเมียทอง : 6/6/60