สารสนเทศบุคลากรโรงเรียนวัดราชโอรส 2556
Quick Menu
1. ผู้บริหาร
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้
3. วุฒิการศึกษาบุคลากร
4. ตำแหน่งบุคลากร
5. สถิติการรับนักเรียน 58-60
6. จำนวนนักเรียน ปี 2560
7. O-net ปี 2557-2559


กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา
5. ศิลปะ
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. การงานอาชีพและเทคโนฯ
8. ภาษาต่างประเทศ
9. แนะแนวLogin
 Username  Password

สารสนเทศบุคลากรโรงเรียนวัดราชโอรส
ปีการศึกษา 2560
แยกตามวุฒิการศึกษาประเภท ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
ผู้บริหาร2103
ภาษาไทย121013
คณิตศาสตร์125017
วิทยาศาสตร์154019
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม163019
สุขศึกษาและพลศึกษา4509
ศิลปะ6208
การงานอาชีพและเทคโนโลยี114015
ภาษาต่างประเทศ172019
แนะแนว3003
รวม98270126
โรงเรียนวัดราชโอรส แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทร. 02-4150621 Website : http://www.ro.ac.th
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูมงคล มะเมียทอง : 6/6/60