สารสนเทศบุคลากรโรงเรียนวัดราชโอรส 2556
Quick Menu
1. ผู้บริหาร
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้
3. วุฒิการศึกษาบุคลากร
4. ตำแหน่งบุคลากร
5. O-net ปี 2554 -2557
6. Las ปี 2555 -2557
7. ผลการสอบ PISA 2557
8. สถิติการรับนักเรียน 55 -58
9. จำนวนนักเรียน ปี 2558


กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา
5. ศิลปะ
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. การงานอาชีพและเทคโนฯ
8. ภาษาต่างประเทศ
9. แนะแนวLogin
 Username  Password

สารสนเทศบุคลากรโรงเรียนวัดราชโอรส
ปีการศึกษา 2560
แยกตามกลุ่มสาระประเภท ครูประจำการ รวมทั้งหมด
ชายหญิง
ผู้บริหาร 314
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย5712
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์51117
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์101021
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม71221
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา639
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ337
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี51116
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ11718
กลุ่มแนะแนว123
รวม4677
123128
โรงเรียนวัดราชโอรส แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทร. 02-4150621 Website : http://www.ro.ac.th
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูมงคล มะเมียทอง : 6/6/60