สารสนเทศบุคลากรโรงเรียนวัดราชโอรส 2556
Quick Menu
1. ผู้บริหาร
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้
3. วุฒิการศึกษาบุคลากร
4. ตำแหน่งบุคลากร
5. สถิติการรับนักเรียน 58-60
6. จำนวนนักเรียน ปี 2560
7. O-net ปี 2557-2559


กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา
5. ศิลปะ
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. การงานอาชีพและเทคโนฯ
8. ภาษาต่างประเทศ
9. แนะแนวLogin
 Username  Password

สารสนเทศบุคลากรโรงเรียนวัดราชโอรส
ปีการศึกษา 2561
แยกตามกลุ่มสาระประเภท ครูประจำการ รวมทั้งหมด
ชายหญิง
ผู้บริหาร 314
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย5914
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์51217
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์101020
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม91019
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา639
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ538
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี31114
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ11718
กลุ่มแนะแนว123
รวม4878
126126
โรงเรียนวัดราชโอรส แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทร. 02-4150621 Website : http://www.ro.ac.th
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูมงคล มะเมียทอง : 6/6/60