ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่องประกวดราคาจ้างนำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่องประกวดราคาจ้างนำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

Read more

ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ชื่อโครงการ นำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

Read more

กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดราชโอรส จัดการอบรมให้กับบุคลากรเรื่อง “ระเบียบวินัยข้าราชการครู”

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดราชโอรส จัดการอบรมให้กับบุคลากรโรงเรียนเรื่อง “ระเบียบวินัยข้าราชการครู”  โดยมีนางสาวสุชีรา ทับทิมขาว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม และได้เชิญนายอุดม อินทรเวศน์วิไล อดีตผู้อำนวยการการภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นวิทยากรอบรม ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์

Read more

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวัดราชโอรสแจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จากอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เป็นอาทิตย์วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Read more

การประชุมปฏิบัติการทบทวนจัดทำแนวทางการบริหารจัดการตามเกณฑ์ข้อกำหนดรางวัลคุณภาพแห่งชาติ OBECQA

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดการประชุมปฏิบัติการทบทวนจัดทำแนวทางการบริหารจัดการตามเกณฑ์ข้อกำหนดรางวัลคุณภาพแห่งชาติ OBECQA โดยมี ดร.นิพนธ์ เสือก้อน เป็นวิทยากร ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์

Read more

โครงการแลกเปลื่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ( GIFTED ) ชั้น ม.3/1โรงเรียนวัดราชโอรส เดินทางไปแลกเปลื่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ประเทศสิงคโปร์

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจัยในชั้นเรียน

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนวัดราชโอรสจัดกิจกรรมการอบรมให้กับบุคลากรเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจัยในชั้นเรียน วิทยากรคือ ผศ. ดร. อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกุล โดยมีนายบุญชู กล้าแข็งผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์

Read more

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเข้ารับการอบรม

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ข้าราชการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเข้ารับการอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีนายโกมินทร์ สังคะนอง เป็นวิทยากรอบรม ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress