พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

วันที่ 20 กันยายน 2561 บุคลากรโรงเรียนวัดราชโอรสเข้าพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

Read more

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 โรงเรียนวัดราชโอรสโดยกลุ่มกลุ่มบริหารงบประมาณ งานแผนงานและประกันคุณภาพ จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับคณะครูโรงเรียนวัดราชโอรส ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2,3

Read more

จัดการแสดงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกัมพูชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการแสดงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกัมพูชา ณ ห้องประชุมราชโมลี

Read more

เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าศึกษาดูงาน

โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับเกียรติต้อนรับอธิบดีกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และศิลปะวัฒนธรรมในโรงเรียน โดยมีบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมนำชมบรรยากาศการเรียนการสอนในโรงเรียน

Read more

พิธีแสดงมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2561

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีแสดงมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติครูผู้เกษียณอายุราชการ โดยครูผู้เกษียณอายุราชการได้ขึ้นกล่าวความรู้สึกและให้โอวาทแก่นักเรียน ในโอกาสนี้ นายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ขึ้นกล่าวอวยพรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และคณะกรรมการนักเรียนยังได้จัดกิจกรรมแสดงกตเวทิตาจิตและร่วมกราบลาผู้เกษียณอายุราชการด้วย โดยในปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนวัดราชโอรสมีผู้เกษียณอายุราชการตามรายนามต่อไปนี้ 1. นางนวลวรรณ ทรัพย์ศิริ ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
2. นางอังคณา ตติรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. นายสรพล ภู่เกิดสิน ครูชำนาญการ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4. นายสะอาด ปรุงเหล็ก ช่างครุภัณฑ์ 2

Read more

ศิษย์เก่าคนเก่ง เรืออากาศตรีหญิงมนสินี ชูสุวรรณ คืนสู่รั้วฟ้า – เหลือง

โรงเรียนวัดราชโอรส ยินดีต้อนรับศิษย์เก่าคนเก่ง เรืออากาศตรีหญิงมนสินี ชูสุวรรณ คืนสู่รั้วฟ้า – เหลือง โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมา ศิษย์เก่าของเราได้ขึ้นแนะนำตัวต่อน้อง ๆ ที่เวทีหน้าเสาธง พร้อมแนะแนวทางการเรียนให้ประสบความสำเร็จจากประสบการณ์ตรง

Read more

คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยกับวิธีสอนแบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดราชโอรส

คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยกับวิธีสอนแบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดราชโอรส
ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวอรรฆภา อ่อนน้อม

Read more

การพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์) โรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2559

การพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์) โรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2559
ชื่อผู้ศึกษา  :  นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์

Read more