ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สพม.1
ผลการแข่งขันชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
รายชื่อนักเรียน
1. เด็กหญิงกัญญาภัค    เครือแก้ว
2. เด็กหญิงแพรทอง    เอื้อยสันเทีย
3. เด็กชายนราธิป    ฉาบครบุรี
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาวสิริเพ็ญ    ชัยศิริมหามรกต
2. นางสุมิตรา    ดีมี

Read more

โครงการโรงเรียนเอกลักษณ์ไทยดีเด่น

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวัดราชโอรส ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนเอกลักษณ์ไทยดีเด่น เดินทางเข้าเยี่ยมชมการแสดงผลงานนักเรียน และประเมินโครงการโรงเรียนเอกลักษณ์ไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์

Read more

ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สพม.1
ผลการแข่งขันชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
1. เด็กชายพรภวิษย์ พรรณะ
2. เด็กหญิงจิราภา สายสำลี
3. เด็กหญิงสุชาดา วิณะรัตน์
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาวธนัญภัสส์ สวัสดิ์มงคล
2. นางสาวชมัยพร บุตรพรม

Read more

วิดีโอ “งานกฐินหลวง” ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐินหลวงพระราชทาน ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนวัดราชโอรสพร้อมคณะครู และนักเรียนเฝ้ารอรับเสด็จ ขอขอบพระคุณภาพภายในพระอุโบสถจาก วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

Read more

กฐินหลวง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐินหลวงพระราชทาน ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนวัดราชโอรสพร้อมคณะครู และนักเรียนเฝ้ารอรับเสด็จ ขอขอบพระคุณภาพภายในพระอุโบสถจาก วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

Read more

มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนวัดราชโอรส ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 1พฤศจิกายน 2561 นายบุญชู กล้าแข็งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนวัดราชโอรส ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

ต้อนรับข้าราชการครูใหม่และ นศ. ฝึกประสบการณ์

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรสให้เกียรติกล่าวต้อนรับข้าราชการครูใหม่ที่บรรจุเข้ารับราชการที่โรงเรียนวัดราชโอรส และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากสถาบันต่าง ๆ โดยมีข้าราชการครูใหม่จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1) คุณครูลักขณา เกื้อแก้ว กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
2) คุณครูอัสนี สมิทธิชัยนนท์ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
3) คุณครูจีรวัฒน์ วิริยะอุดมเสถียร กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

Read more

หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน

นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ม.5-ม.6 โรงเรียนวัดราชโอรส จำนวน 9 คน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14-28 ตุลาคม 2561
(ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนวัดราชโอรสและสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

Read more

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ EIC โรงเรียนวัดราชโอรสเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ EIC ชั้น ม.3/2 โรงเรียนวัดราชโอรสเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ประเทศสิงคโปร์

Read more

กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดราชโอรส จัดการอบรมให้กับบุคลากรเรื่อง “ระเบียบวินัยข้าราชการครู”

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดราชโอรส จัดการอบรมให้กับบุคลากรโรงเรียนเรื่อง “ระเบียบวินัยข้าราชการครู”  โดยมีนางสาวสุชีรา ทับทิมขาว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม และได้เชิญนายอุดม อินทรเวศน์วิไล อดีตผู้อำนวยการการภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นวิทยากรอบรม ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress