ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 โรงเรียนวัดราชโอรสโดยกลุ่มกลุ่มบริหารงบประมาณ งานแผนงานและประกันคุณภาพ จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับคณะครูโรงเรียนวัดราชโอรส ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2,3

Read more

เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าศึกษาดูงาน

โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับเกียรติต้อนรับอธิบดีกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และศิลปะวัฒนธรรมในโรงเรียน โดยมีบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมนำชมบรรยากาศการเรียนการสอนในโรงเรียน

Read more

พิธีแสดงมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2561

โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีแสดงมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติครูผู้เกษียณอายุราชการ โดยครูผู้เกษียณอายุราชการได้ขึ้นกล่าวความรู้สึกและให้โอวาทแก่นักเรียน ในโอกาสนี้ นายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ขึ้นกล่าวอวยพรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และคณะกรรมการนักเรียนยังได้จัดกิจกรรมแสดงกตเวทิตาจิตและร่วมกราบลาผู้เกษียณอายุราชการด้วย โดยในปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนวัดราชโอรสมีผู้เกษียณอายุราชการตามรายนามต่อไปนี้ 1. นางนวลวรรณ ทรัพย์ศิริ ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
2. นางอังคณา ตติรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. นายสรพล ภู่เกิดสิน ครูชำนาญการ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4. นายสะอาด ปรุงเหล็ก ช่างครุภัณฑ์ 2

Read more

Stem2018

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Stem2018 โดยมีนางวริษฐา เหลืองอร่าม ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมราชโมลี

Read more

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงานแนะแนว โรงเรียนวัดราชโอรส

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจ

Read more

รับมอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์”

โรงเรียนวัดราชโอรสโดยนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์” ให้กับตัวแทนนักเรียนและครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress