คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงานแนะแนว โรงเรียนวัดราชโอรส

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจ

Read more

รับมอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์”

โรงเรียนวัดราชโอรสโดยนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์” ให้กับตัวแทนนักเรียนและครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Read more