ประกวดราคาจ้างนำนักเรียนศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเทศสิงคโปร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

https://drive.google.com/file/d/0B9arBKDldD6RN29UMERRdjZwWXg1a2pud2xVbEdUNFYtWjRn/view?usp=sharing