ประชุมผู้ปกครอง กลางภาคเรียนที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดราชโอรสจัดการประชุมผู้ปกครองกลางภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบปะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ได้รับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียน ผลงานนักเรียน โครงการต่าง ๆ ที่โรงเรียนกำลังดำเนินการ และรับทราบผลการเรียนของบุตรหลาน