ผลการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาแบบ Active learning ผ่าน google classroom และ กิจกรรมเกม kahoot เป็นสื่อ

บทคัดย่อ :
ชื่อผลงานทางวิชาการ     :  ผลการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาแบบ  Active learning

ผ่าน google classroom และ กิจกรรมเกม kahoot
เป็นสื่อ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาชีววิทยา
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้ศึกษา                       :  นางสาวปทุมรัตน์  อาวุโสสกุล
ปีที่ศึกษา                         :  2560
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ  Active learning  ผ่าน google classroom และ กิจกรรมเกม kahoot เป็นสื่อ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดราชโอรส เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 85 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จำนวน 2 ห้องเรียน แล้วสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลากเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดเรียนรู้แบบ  Active learning  ผ่าน google classroom และ กิจกรรมเกม kahoot เป็นสื่อ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทดสอบค่าคะแนนที (t-test)
ผลการวิจัย พบว่า

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ  Active learning  ผ่าน google classroom และ กิจกรรมเกม kahoot เป็นสื่อ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ  Active learning  ผ่าน google classroom และ กิจกรรมเกม kahoot เป็นสื่อสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Name  research         :  THE EFFECT OF LEARNING BIOLOGY MANAGEMENT BY USING ACTIVE LEARNING   METHOD ON GOOGLE CLASSROOM AND KAHOOT! GAME TO ENHANGE BIOLOGY ACHIEVEMENT FOR STUDENT IN MATTHAYOMSUKSA 6.
Name                     :  PATOMRAT  ARWUSOSAKUL
Year of research                  :  2560
Abstract

The  purposes of this research were to study biology achievement  of  Matthayomsuksa VI  students  after using the Active Learning  method on google classroom and Kahoot! . The  sample  for  this  research  consisted  of  85  Matthayomsuksa VI students  of  Wat Raj-o-ros school.  Jomthong  district, Bangkok  province. They  were  Cluster Random Sampling  into  an  experimental  group  which  was  taught  by  using  the  Active  learning  method on google classroom and kahoot!. The  research  instruments  were  the  lesson  plans,  the  biology  achievement  test.  The  data  were  statistically  analyzed  by  using  the  t-test  for  dependent  samples.
The  research  findings  were  as  follows:

  1.  The  biology  achievement  Matthayomsuksa  VI  students after  using  the  Active  Learning  method on google classroom and kahoot  was  significantly  higher  than  before using  the  Active  Learning  method on google classroom and kahoot  at  the  .01  level.
  2. The  biology  achievement  of  the  Matthayomsuksa  VI  students  after  they  were  taught  by  using  the  Active  Learning  method on google classroom and kahoot   was  significantly  higher  than  criteria  at  the  .01  level.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress