พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2559

ชื่อผลงานทางวิชาการ     :  พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2559
ชื่อผู้ศึกษา                        :  นานสายัญต์  โพธิ์ทอง
ปีที่ศึกษา                          :  2559

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดราชโอรส                 ปีการศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานสมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดราชโอรส โดยมีวิธีการวิจัยดังนี้ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่การสุ่มจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 21 ตามสูตร Taro Yamane จำนวน 201 คน เพื่อตอบแบบสอบถามออนไลน์ที่มีระดับความคิดเห็นในแบบสอบถามอยู่ในรูปแบบของ Rating scale 5 scale คือกำหนดค่าความคิดเห็นดังนี้  5 = บ่อยมาก  4 = บ่อย 3 = บางครั้ง 2 = เกือบไม่เคย 1 = ไม่เคยเลย โดยมีการประมวลผลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)
จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการใช้งานสมาร์ทโฟนในระดับบ่อยมากคือ (1) การใช้งานทางด้าน Social network ต่าง ๆ เช่น Facebook Instagram มีค่าเฉลี่ย 4.58 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในพฤติกรรม                    การ ใช้งาน 13 ข้อ (2) การใช้แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์ในการโทรฟรีและ VDO call มีค่าเฉลี่ย 4.55                  (3) การใช้สมาร์ทโฟนในการโทรนัดหมายบุคคล วันเวลาสถานที่ การดำเนินกิจธุระหรือการพูดคุยกับเพื่อนฝูง  ญาติสนิท มีค่าเฉลี่ย 4.54  (4) การใช้แอพพลิเคชันในสมาร์ทโฟนในการแต่งภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.49                             (5) การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อ Chat กับเพื่อน แฟน ฯลฯ มีค่าเฉลี่ย 4.47 (6)การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อถ่ายรูป ถ่ายคลิปวิดีโออัดเสียง มีค่าเฉลี่ย 4.46 (7) การใช้โทรศัพท์เพื่อเรียกหากันในระยะไม่เกิน 100 เมตร มีค่าเฉลี่ย 4.42                       (8) การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือชี้นำเส้นทางมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับการใช้สมาร์ทโฟนในการเก็บไฟล์ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่ 4.29 การใช้สมาร์ทโฟนในการสืบค้นความรู้ต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 4.04 จัดอยู่ในระดับบ่อย และการส่งข้อความที่ต้องเสียค่าบริการเช่น อีเมล โดยมีค่าเฉลี่ย 2.06 และการส่ง SMS, MMS ซึ่งผู้ใช้จะมีความถี่ในการใช้งานในระดับ “นาน ๆ ครั้ง” โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 1.99

คำสำคัญ : สมาร์ทโฟน, โรงเรียนวัดราชโอรส

Abstract

This study aims to examine behavior of the use of smart phone among Mattayomsuksa 2, Watrajaoros School of academic year 2015. Sampling of this study is 201 students of Mattayomsuksa 2. A tool of research is questionnaire designed by 5 rating scales which 1 is equal never and 5 is equal often.  All data were analyzed by frequency, percentage and mean.
The findings found that most respondents were using smartphone for social network such as Facebook, Instragram at the point of average 4.58. Second, use free application and VDO call at 4.55. Next, using smartphone for calling, doing personal matter and chat with friends at 4.54. Using smartphone for photo application at 4.49, for chat with friends and others at 4.47, for taking photos and vdo clips at 4.46, for call to friends who live nearby closer than 100 meters at 4.42 and for GPS and directions at 4.29 and use for searching the internet for knowledge at 4.04 respectively. However, few of them use smartphone for sending SMS, MMS at 1.99.

Keywords: Smartphone, Watrajaoros School

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress