การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักภาษาไทยเรื่องเสียงในภาษาไทย

ชื่อวิจัยในชั้นเรียน         :  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักภาษาไทยเรื่องเสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) กับการจดการเรียนรู้แบบปกติ

ชื่อผู้วิจัย                        :  นายศิวพงษ์  ไพรัตน์

ปีการศึกษา                    :  ๒๕๕๙

บทคัดย่อ

                   รายงานการวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักภาษาไทย เรื่องเสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ๒. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักภาษาไทย เรื่องเสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที  ๖ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดราชโอรส ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๒ ห้องเรียน จำนวน ๖๘ คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้ง ๒ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน โดยพิจารณาจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนการสุ่ม กลุ่มตัวอย่างดังนี้

๑. สุ่มห้องเรียน จำนวน ๒ ห้อง จาก ๖ ห้อง ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทยใกล้เคียงกันซึ่งดูผลจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive random sampling)

๒. สุ่มนักเรียน ๒ ห้อง โดยการจับสลากเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ห้องเรียนที่ ๑ จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) เป็นกลุ่มทดลอง ห้องเรียนที่ ๒ จัดการเรียนรู้แบบปกติ เป็นกลุ่มควบคุม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) จำนวน ๓ แผน แผนละ ๒ คาบ คาบละ ๕๐ นาที และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จำนวน ๓ แผน แผนละ ๒ คาบ คาบละ ๕๐ นาที แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักภาษาไทย เรื่องเสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒ ฉบับ ฉบับละ ๒๐ ข้อ เป็นแบบคู่ขนานใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักภาษาไทย เรื่องเสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์(Jigsaw) และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จากการทดลองปรากฏว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักภาษาไทย เรื่องเสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress