การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักภาษาไทยเรื่องเสียงในภาษาไทย

ชื่อวิจัยในชั้นเรียน         :  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักภาษาไทยเรื่องเสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) กับการจดการเรียนรู้แบบปกติ

ชื่อผู้วิจัย                        :  นายศิวพงษ์  ไพรัตน์

ปีการศึกษา                    :  ๒๕๕๙

บทคัดย่อ

                   รายงานการวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักภาษาไทย เรื่องเสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ๒. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักภาษาไทย เรื่องเสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที  ๖ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดราชโอรส ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๒ ห้องเรียน จำนวน ๖๘ คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้ง ๒ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน โดยพิจารณาจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนการสุ่ม กลุ่มตัวอย่างดังนี้

๑. สุ่มห้องเรียน จำนวน ๒ ห้อง จาก ๖ ห้อง ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทยใกล้เคียงกันซึ่งดูผลจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive random sampling)

๒. สุ่มนักเรียน ๒ ห้อง โดยการจับสลากเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ห้องเรียนที่ ๑ จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) เป็นกลุ่มทดลอง ห้องเรียนที่ ๒ จัดการเรียนรู้แบบปกติ เป็นกลุ่มควบคุม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) จำนวน ๓ แผน แผนละ ๒ คาบ คาบละ ๕๐ นาที และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จำนวน ๓ แผน แผนละ ๒ คาบ คาบละ ๕๐ นาที แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักภาษาไทย เรื่องเสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒ ฉบับ ฉบับละ ๒๐ ข้อ เป็นแบบคู่ขนานใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักภาษาไทย เรื่องเสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์(Jigsaw) และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จากการทดลองปรากฏว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักภาษาไทย เรื่องเสียงในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

emirdağ escort acıpayam escort adana escort adana escort merzifon masaj salonu adana masaj salonu merzifon masaj salonu çankaya masaj salonu seyhan masaj salonu adana masaj salonu adapazarı masaj salonu adapazarı escort

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress