การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเรียนวัดราชโอรส โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน

ชื่อผลงานทางวิชาการ     : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8  โรงเรียนวัดราชโอรส
โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน
ชื่อผู้ศึกษา                  :  นางสาวพัชรินทร์  รุ่งสว่าง
ปีที่ศึกษา                   :  2559

บทคัดย่อ

การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8  โรงเรียนวัดราชโอรส โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเรียนวัดราชโอรส โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเรียนวัดราชโอรส
ผลการวิจัยพบว่า
1. แบบฝึกทักษะทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ ร้อยละ 86.98 / 87.00  หมายความว่า  นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบฝึกทักษะทั้ง 5 ชุด คิดเป็นร้อยละ 86.98 และนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 87.00 แสดงว่าแบบฝึกทักษะทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 มีพัฒนาการ ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 87.14 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ แสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะ สามารถพัฒนาทักษะทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ได้ดี  ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress