บรรยายกาศการเรียนการสอนปรับพื้นฐานระดับชั้น ม.4

บรรยายกาศการเรียนการสอนปรับพื้นฐานระดับชั้น ม.4 เพื่อให้นักรียนได้ปรับตัวและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน