การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดราชโอรส

หัวข้องานวิจัย             :  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออขั้นพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดราชโอรส
ชื่อ-สกุล                     :  นางชนานาถ  แสงมณี
ปีการศึกษา                 :  2560

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1.เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออขั้นพื้นฐาน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนวัดราชโอรส   2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใช้แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดวัดราชโอรส  กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ที่เรียนขลุ่ยเพียงออ ในรายวิชาดนตรี ศ 22101 โรงเรียนวัดราชโอรส  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่างนี้ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling)
ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนมีทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.26  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  2.36 และมีทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออหลังเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.84  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  1.44  และเมื่อคำนวณค่าสถิติ t  มีค่าเท่ากับ 28.761      นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเป่าขลุ่ยเพียงออหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสำคัญ ทางสถิติที่ .01

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress