การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT สาระพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราชโอรส

ชื่อผลงานทางวิชาการ  : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT
สาระพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราชโอรส
ชื่อผู้ศึกษา               : นายสุภชัย  ปิ่นมณี
ปีที่ศึกษา                : 2560

บทคัดย่อ
การวิจัยในชั้นเรียนในนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TGT สาระพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT สาระพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TGT พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 50 คน ด้วยกลุ่มทดลองนี้จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสังคายนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT อยู่ในระดับสูงกว่าการเรียนรู้ด้วยวิธีการปกติแบบบรรยาย อย่างมีนับสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress