การพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์) โรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2559

ชื่อผลงานทางวิชาการ    :   การพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ (การเขียนโปรแกรม                             
                                  ควบคุมหุ่นยนต์) โรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2559
ชื่อผู้ศึกษา                   :  นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
ปีที่ศึกษา                   :  2559

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์) โรงเรียนวัดราชโอรส  ปีการศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม, ปัจจัย,กระบวนการการดำเนินโครงการ และผลผลิตของโครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์) ของนักเรียน โรงเรียนวัดราชโอรส โดยมีวิธีการวิจัยดังนี้ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรสที่เข้าร่วมกิจกรรม  100  คน โดยใช้การประเมินแบบซิป   (CIPP Model)   4 ด้าน ของ Damial L. Stufflebeam and Others ที่มีขั้นตอนการประเมิน 4  ขั้นตอน โดยแบ่งเป็น  3  ระยะ คือ ระยะที่ 1  เตรียมการจัดทำโครงการ   คือ    การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation)   และการประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation)  ระยะที่ 2  ขณะนำแผนไปปฏิบัติงาน  คือ  การประเมินกระบวนการ  (Process Evaluation)   ระยะที่ 3   สรุปผลโครงการและประเมินผลการดำเนินงาน คือ  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)   วิธีการประเมินโครงการใช้หลายวิธี คือ 1. จากแบบประเมินผลของโครงการ  2. จากการสังเกตความสนใจของนักเรียน  3. จากการร่วมปฏิบัติกิจกรรม  4. จากการใช้แบบสอบถาม  โดยมีการประมวลผลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (Mean) , ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)
จากการศึกษาพบว่า
             ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) พบว่าโครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์  (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์) มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก   (µ = 3.98) บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อโครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์  (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์)อยู่ในระดับมาก  (µ = 3.96) โครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์  (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์) สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรอยู่ในระดับมาก  (µ = 3.94)  มีการกำหนดนโยบาย  วัตถุประสงค์  เป้าหมายของโครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์  (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์) ไว้อย่างชัดเจนอยู่ในระดับมาก      (µ = 3.93 ) มีวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์  (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์)  สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก  (µ = 3.87)
             ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ (การเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์) อยู่ในระดับมาก  (µ = 4.07)   วัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์  (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์) อยู่ในระดับมาก  (µ = 3.99) มีบุคลากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์  (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์) ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานตามลักษณะตามโครงการและเพียงพอ  อยู่ในระดับมาก (µ = 3.94) สถานที่ในการกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (µ = 3.89)  มีการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์)  อย่างเพียงพอ อยู่ในระดับมาก  (µ = 3.83)
             ด้านกระบวนการ พบว่า มีการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์  (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์) ให้บุคลากรทราบอยู่ในระดับมาก  (m = 4.06)  มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์)   อยู่ในระดับมาก              (m = 3.97 ) มีการรายงานผลโครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์  (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์) ให้บุคลากรทราบอย่างสม่ำเสมออยู่ในระดับปานกลาง  (m = 3.95)มีการประเมินผลโครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์  (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์)  อย่างเป็นระบบอยู่ในระดับปานกลาง  (m = 3.86)  มีการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นขั้นตอน และมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมาก (m = 3.79)
               ด้านผลผลิต พบว่า โครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์  (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์) ช่วยทำให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์มากขึ้นอยู่ในระดับมาก (m = 4.23 ) โครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์  (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์) ช่วยทำให้นักเรียนมีทักษะในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อยู่ในระดับมาก  (m = 4.21)  โครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์  (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์) ช่วยสร้างโอกาสให้นักเรียนสามารถแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์)อยู่ในระดับมาก  (m = 4.14)   โครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์  (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์) ช่วยสร้างโอกาสให้นักเรียนสามารถแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์) ในระดับ ประเทศ และระหว่างประเทศอยู่ในระดับมาก (m = 4.12)  โครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์  (การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์)   ช่วยทำให้นักเรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นอยู่ในระดับมาก (m = 3.93 )

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress